คุณอยู่ที่นี่

ผลการสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

ประกาศผลการสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ประจำปี 2558

1 นายแพทย์ จักริน  ลบล้ำเลิศ
2 แพทย์หญิง นทมณฑ์  ชรากร
นายแพทย์ ประพันธ์  กิตติวรวิทย์กุล
4 แพทย์หญิง ปิยาภรณ์  ศิริจันทร์ชื่น
5 แพทย์หญิง เปี่ยมลาภ  แสงสายัณห์
6 แพทย์หญิง ศิวพร  เลิศพงษ์พิรุฬห์
7 แพทย์หญิง สุดารัตน์  สิริภัทรวณิช
8 แพทย์หญิง อัญชนา  ทองแย้ม
 
1. ผู้ที่ไม่มีรายชื่อ อาจจเกิดจากไม่ผ่านข้อเขียน และหรือ ภาคปฏิบัติ
2. สมาคมฯ จะมีจดหมายแจ้งผลสอบไปถึงท่าน โดยตรง
3. สำหรับผลสอบ Advance Technician และ Sleep specialist จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558