คุณอยู่ที่นี่

ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐานประจำปี 2558

ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน

ประจำปี 2558

 

1

นางสาว

กุสุมา มามณี

2

นางสาว

เกษณี บุญหนุน

3

นางสาว

จุฑารัตน์ ทัดอู๋

4

นาย

เจริญชัย ชื่นหน่าย

5

นางสาว

ชรัญญา เรือนมูล

6

นางสาว

ดวงกมล กล่อมกูล

7

นางสาว

ดารารัตน์ เทพบุดดี

8

นาย

ธวัชชัย พลากุล

9

นาง

นิตยา ภูเก้าล้วน

10

นางสาว

นิลวรรณ ปาลวัฒน์

11

นางสาว

ปัทมา ผลพิบูลย์

12

นางสาว

มุกดา กาละพันธ์

13

นางสาว

รุ่งฤดี สิงห์เปี่ยม

14

นางสาว

วัลภา พัฒนบุบผา

15

นางสาว

วินิตา อ่อนละมุล

16

นาง

วิวรรธณี ทางเจิรญ

17

นางสาว

ศิวะพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

18

นางสาว

สุรตา สารมานิตย์

19

นาย

อรรถพล พิมลรัตน์

1. ผู้ที่ไม่มีรายชื่อ อาจจเกิดจากไม่ผ่านข้อเขียน และหรือ ภาคปฏิบัติ
2. สมาคมฯ จะมีจดหมายแจ้งผลสอบไปถึงท่าน โดยตรง
3. สำหรับผลสอบ Advance Technician และ Sleep specialist จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558